ஸ்ரீ சாயி அருள்ப்பாலிக்கும் இடம், ஸ்ரீ சேஷ சாயி ஞான ஆரோக்கிய பீடத்தின் கும்பாபிஷேகம். அறிவும் நலனும் நிறைந்த பீடம்..